มูลนิธิดรุณาทร

 

การพัฒนาเด็กแบบองค์รวมแก่เด็กที่ยากจน
ด้วยการเป็นคู่มิตรกับคริสตจักรและผู้สนับสนุน

พันธกิจครอบครัว

ค่ายครอบครัวสัมพันธ์

ค่ายครอบครัวสัมพันธ์

ค่ายครอบครัวสายสัมพันธ์ Cr: เรื่อง โดย ต้าหลังจากทีมคอมแพสชั่นจัดอบรมพันธกิจครอบครัวและพันธกิจเยาวชนให้กับคริสตจักรคู่มิตรโซนน่าน-พะเยา คริสตจักรคุณานุคุณ จ.น่าน ก็ได้จัด “ค่ายครอบครัวสายสัมพันธ์” ที่รีสอร์ทนฤมลเพชรบุรี เมื่อวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2565 มีครอบครัว 9...

กิจกรรมเด็กและเยาวชน

สร้างห้องน้ำให้น้อง

สร้างห้องน้ำให้น้อง

สร้างห้องน้ำให้น้อง Cr: เรื่อง โดย หนิง “ชมรมศิษย์เก่าพันธกิจเด็กคริสตจักรอรุโณทัยช่วยสร้างห้องน้ำให้น้อง” พี่ ๆ ศิษย์เก่าพันธกิจเด็กคริสตจักรอรุโณทัยได้มอบเงินเพื่อสร้างห้องน้ำให้กับบ้านน้องที่ฐานะขัดสนห้องน้ำชำรุดพัง ไม่ถูกสุขลักษณะ โดยมีพี่ ๆ เจ้าหน้าที่คริสตจักร...

การปกป้องเด็ก

อบรมเยียวยาจิตใจเด็ก

อบรมเยียวยาจิตใจเด็ก

“อบรมเยียวยาจิตใจเด็ก” Cr: ข้อมูล โดย อ้อเมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2022 แผนกปกป้องเด็กจัดอบรมเรื่องการเยียวยาจิตใจเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง ให้แก่ คลัสเตอร์เทิดไทย จังหวัดเชียงราย โดยเราได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ: คุณชุติเนตร อาษากิจ จากองค์กรเครือข่าย LIFT...

ฉบับกรกฎาคม 2565

จดหมายข่าวรายไตรมาสของคอมแพสชั่นประเทศไทย  มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอและแบ่งปันผลลัพธ์จากการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมของคริสตจักรคู่มิตรของคอมแพสชั่น เพื่อให้เห็นการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเด็กเยาวชนและคริสตจักร และแนวทางในการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมอย่างยั่งยืนในอนาคตตามบริบทของตนเอง

ขอขอบคุณคริสตจักรคู่มิตร ศิษยาภิบาล เจ้าหน้าที่โครงการ ศิษย์เก่าโครงการ และเจ้าหน้าที่คอมแพสชั่น ที่มีส่วนแบ่งปันพระพรจากพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนในNewsletterฉบับนี้ ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่าน

เพื่อให้เด็กหลุดพ้นจากวงจรความยากจน และด้อยโอกาส มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์และ เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชนของตน

นั่นคือ เด็กได้รับการพัฒนาให้เติบโตขึ้น  เป็นคนที่มีศักยภาพ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  สามารถประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงดูตนเอง  และครอบครัวได้ตลอดจนสามารถ ทําประโยชน์สร้างการเปลี่ยนแปลง ที่ดีให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ

เราอุทิศตัวเพื่อช่วยเหลือเด็กไม่ว่าเด็กคนนั้น  จะนับถือศาสนาใด มีภูมิหลังและเชื้อชาติใด

สื่อประชาสัมพันธ์

หนังสือแนะนำจากคลังความรู้

คลังความรู้

แหล่งความรู้งานพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

พระคำแสนสนุก

สื่อการสอนรวีวารศึกษาเพื่อเด็กไทย

คริสตจักรกับการให้คำปรึกษา

“การให้คำปรึกษาแบบผู้รับคำปรึกษาเป็นศูนย์กลาง เป็นความรู้และทักษะหนึ่งที่ผู้ที่ทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชนควรมี เพื่อใช้ในการรับฟังและให้คำปรึกษากับเด็กได้ รวมทั้งความรู้และทักษะนี้ยังมีประโยชน์กับคริสตจักรโดยเฉพาะศิษยาภิบาล ที่สามารถประยุกต์ความรู้นี้ใช้ในการอภิบาลสมาชิกคริสตจักรได้อย่างเกิดผล”